Dokumenty i informacje

Jeśli chcecie Państwo sprzedać, podarować lub zamienić dom, mieszkanie, działkę lub podzielić się majątkiem, prosimy skontaktować się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w celu umówienia się na wstępne spotkanie informacyjne, na którym zapoznani zostaniecie Państwo z niezbędnymi dokumentami jaki należy zgromadzić w celu dokonania określonej czynności, jak również ze wszelkimi opłatami jakie wiążą się z daną czynnością. Takie spotkanie służy także uzyskaniu niezbędnych informacji co do zamierzonej czynności tak aby nadać jej treść jak najbardziej odzwierciedlającą woli stron. Poniżej znajdziecie Państwo niektóre standardowe dokumenty, które niezbędną są zasadniczo przy każdej tego typu umowie, niemniej jednak każdy konkretny przypadek jest inny i być może będzie wymagał innych informacji i dokumentów.

1) Przy czynnościach obejmujących przeniesienie własności działki, lokalu, domu niezbędne są:
- odpis z księgi wieczystej (jeśli nie ma prowadzonej księgi wieczystej zaświadczenie z właściwego sądu o jej braku, dokumenty potwierdzające prawo własności oraz wypis i wyrys z mapy ewidencji gruntów z klauzulą że służy jako podstawa wpisu w księdze wieczystej),
- wypis z rejestru gruntów wraz z kopią mapy ewidencji gruntów (przy działkach), jednakże gdy z nieruchomości zbywana będzie tylko jej część także wyrys z mapy ewidencji gruntów na wszystkie działki które wchodzą w skład nieruchomości,
- dokument na podstawie którego zbywca stał się właścicielem (np. akt notarialny, akt własności ziemi, decyzja administracyjna, postanowienie sądowe itp),
- jeśli podstawą nabycia własności jest spadek bądź darowizna dokonana po 01 stycznia 2007 roku niezbędne jest także zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające zgłoszenie spadku lub darowizny do opodatkowania oraz potwierdzające, że podatek został zapłacony albo że się nie należał,
- zaświadczenie z urzędu gminy o przeznaczeniu nieruchomości (działki) w planie zagospodarowania przestrzennego lub stwierdzające brak tego planu,
- przy lokalach we wspólnotach mieszkaniowych poza wypisem z rejestru gruntów wymagany jest także wypis z rejestru lokali,
- przy spółdzielczych własnościowych prawach do lokali – zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej wydane w celu sporządzenia aktu notarialnego,
- jeśli kupujący korzysta z kredytu niezbędna będzie umowa kredytowa wraz z załącznikami.
Jeśli stroną transakcji jest osoba prawna lub osobowa spółka handlowa to rodzaj tego podmiotu determinuje rodzaj dodatkowych dokumentów,
2) przy oświadczeniach o poddaniu się egzekucji wymagany jest dokument, najczęściej umowa, z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji,
3) przy intercyzach małżeńskich – odpis skrócony aktu małżeństwa,
4) przy aktach poświadczenia dziedziczenia – odpis skrócony aktu zgonu (a jeśli od daty zgonu upłynęło więcej niż sześć miesięcy potrzebne będą dwa takie odpisy), aktualne odpisy aktów urodzenia, ewentualnie małżeństwa spadkobierców, pisemna informacja z urzędu miasta (gminy) o numerze pesel osoby zmarłej (na terenie Łodzi informację taką można uzyskać w Oddziale Ewidencji Ludności przy ulicy Sienkiewicza nr 5,
5) przy testamentach obejmujących powołanie spadkobiercy do spadku – poza danymi personalnymi zawartymi w dowodzie osobistym osoby sporządzającej testament, w zakresie spadkobiercy wymagane będą: imiona, nazwisko, imiona rodziców, pesel oraz data i miejsce urodzenia,