Poświadczenie kopii dokumentów – notariusz w Łodzi

Jedną z najczęściej dokonywanych przez notariuszy czynności notarialnych jest poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem. Notariusz stwierdza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Jeżeli okazany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia), notariusz stwierdza to w poświadczeniu. Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć